27997 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B