28070 ΔΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B