28071 ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B