28238 ΒΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B