28354 ΜΟΥΡΒΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B