28357 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B