28372 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B