28476 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B