28607 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B