28656 ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B