28833 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B