28841 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B