28853 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B