28902 ΡΑΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B