29088 ΞΕΡΟΚΑΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B