29118 ΓΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B