29166 ΘΕΟΔΟΣΗ - ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B