29257 ΜΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B