29565 ΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B