29574 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ - ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B