29692 ΛΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B