29730 ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B