29743 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B