29770 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΜΑΞΙΜΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B