29973 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B