30000 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B