30134 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B