30193 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B