30270 ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B