30432 ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B