30454 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΝΙΚΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B