30507 ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B