30509 ΛΟΝΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B