30538 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B