30731 ΜΑΝΙΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B