30758 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B