30927 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B