30969 ΓΕΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B