31053 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B