31148 ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B