31261 ΔΕΛΙΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B