31266 ΑΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B