31405 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B