31461 ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B