31531 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B