31550 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B