31605 ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B