31692 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B