31722 ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B