31724 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B